броен


броен
counted; numbered
(платен) paid
броен и ми бяха... лева I was paid... levs in cash
броен
бройно числително cardinal n
* * *
бро̀ен,
прил., -йна, -йно, -йни: \броенйно числително език. cardinal numeral.
——————
мин. страд. прич. counted; numbered; (платен) paid.
* * *
1. (платен) paid 2. counted;numbered 3. БРОЕН и ми бяха... лева I was paid... levs in cash 4. бройно числително cardinal n

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Коломенский район Московской области — Коломенский район Герб Флаг (описание) …   Википедия

  • Коломенский район — Герб (описание) …   Википедия

  • бинарен систем — комп броен систем што го има за основа бројот 2, ги користи само цифрите 0 и 1, најмногу се користи во информатиката, телекомуникациите и др …   Macedonian dictionary

  • бит — (скр. од анг binary digit) комп. 1. бинарен број (1 или 0) со чија помош се претставува кој и да било број во бинарниот броен систем 2. најмала информациска единица што може да се внесе во компјутер и во неговите приклучни елементи (анг. beat… …   Macedonian dictionary

  • декаден систем — мат. броен систем што го има за основа бројот 10 …   Macedonian dictionary

  • дигитален компјутер — компјутер чија работа се базира врз бинарниот броен систем преносот и процесирањето на информациите се одвиваат во вид на низи на 1 и 0 битови …   Macedonian dictionary

  • димензија — (лат. dimensio) 1. простирање на телата (должина, ширина и височина) 2. опсег, обем, распространетост 3. секој независен броен податок со кој се определува некоја физичка големина …   Macedonian dictionary

  • морбидитет — (лат. morbiditas) 1. болна состојба 2. броен однос на болните спрема здравите процент на болните од некоја болест на некое подрачје или во некоја средина …   Macedonian dictionary

  • нумеричен — (лат. numerus) 1. што се однесува на броевите, броен 2. изразен со број …   Macedonian dictionary

  • цифра — (арап. gifr) бројка, знак со кој се пишува број, броен знак …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.